تیم کیان

مجید زمانی

موسس و مدیرعامل

مونا حاجی‌علی‌اصغر

قائم مقام مدیرعامل

علی نوریان

رئیس دپارتمان مدیریت دارایی

پیام افضلی

رئیس دپارتمان تامین مالی

حسین صالحی

سرپرست کارگزاری

فرهنگ قراگوزلو

مدیر صندوق آوای سهام کیان و مدیر دارایی

مهدی طحانی

مدیر توسعه حساب‌ها

مهرداد رجبی

مدیرعامل شرکت مبنا

مسعود ملک‌پور

مدیر مالی گروه کیان

مهرداد باستانی‌پور

معاون منابع انسانی

رحمان مرتضایی

مدیر فنی کیان دیجیتال

فهمیه نجفی

مدیر مالی کارگزاری